Szkolenie  Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

20
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Października 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Praktyka udzielania zamówień publicznych - warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktyczne beneficjentom projektów unijnych najistotniejszych zagadnień z zakresu przepisów ustawy - Prawa zamówień publicznych. Uczestnicy zapoznają się lub pogłębią swoją wiedzę o zamówieniach publicznych oraz nabędą umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Warsztatowa metoda pracy podczas szkolenia, case study, praca na dokumentach i przykładach z praktyki kontrolnej pozwoli uczestnikom identyfikować główne zagrożenia prawne i skutecznie im przeciwdziałać oraz unikać negatywnych konsekwencji kontroli, a w konsekwencji zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów.

 


Zamówienia publiczne w projektach unijnych

Szkolenie odbędzie się: 20 Października 2017r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników beneficjentów środków unijnych zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych.

Program

Szkolenie w godzinach: 10:00-16:00
 
I. Krajowy taryfikator korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych - rodzaje nieprawidłowości, zastosowanie, wysokość kar i  warunki ich obniżania
 
II. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia jako podstawowa czynność beneficjenta
1. Kryteria tożsamościowe decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (przedmiotowo-funkcjonalne, podmiotowe, czasowe) – wskazówki z praktyki i doktryny UZP
2. Znaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
3. Zamówienia odrębne, zamówienia nieplanowane
4. Zamówienia w częściach/powtarzające się okresowo/ciągłe – kiedy mamy z nimi do czynienia?
5. Zamówienia do 30 000 euro a art. 6a ustawy Pzp
 
III. Konflikt interesów
1. Okoliczności dotyczące tzw. konfliktu interesów
2. Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów - forma, treść, termin złożenia
3. Konflikt interesów - wyłączenie po stronie zamawiającego czy wykluczenie wykonawcy
 
IV. Zasada jawności
1. Obowiązek odpowiedniego ogłoszenia - forma, miejsce i czas publikacji, reguły zmiany i konsekwencje z tym związane, analiza zgodności ogłoszenia z przepisami ustawy Pzp
2. Sposób i termin udostępniania SIWZ – obowiązki ustawowe a praktyka kontrolna
3. Wyjaśnianie  treści SIWZ – terminy, forma
4. Zmiana treści SIWZ oraz konsekwencje z tym związane
5. Protokół postępowania wraz z załącznikami oraz reguły ich udostępniania
 
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Podział zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek, wymogi ustawowe, uzasadnienie braku podziału na części w protokole postępowania
2. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
3. Zasady związane z równoważnością 
4. Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia
5. Oznakowanie i certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia, kwestie wizji lokalnej
6. Wypełnienie obowiązku określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane
7. Dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z przedmiotem zamówienia
 
VI. Określanie warunków udziału w postępowaniu
1. Jak rozumieć obowiązek pełnej informacji o warunkach udziału
2. Kiedy warunek jest proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia
3. Czy zawsze trzeba określić warunki udziału
4. Aktualność wykazywanego doświadczenia, „okres” spełniania warunków
5. Kiedy i jak ustalić wymagania szczególne wobec konsorcjum wykonawców
 
VII. Reguły żądania, uzupełniania/wyjaśniania oświadczeń lub dokumentów
1. Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym na formularzu JEDZ - treść, forma, weryfikacja prawidłowości, w tym eJEDZ jako metoda przygotowania się do elektronizacji zamówień publicznych oraz JEDZ przy częściach zamówienia 
2. Dokumenty od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - termin, zakres, odstępstwa
3. Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert - jak rozumieć „aktualność” na przykładach z kontroli Prezesa UZP i najnowszego orzecznictwa KIO
4. Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia
5. Uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń lub dokumentów
 
VIII. Formułowanie kryteriów oceny ofert 
1. Ograniczenia w stosowaniu ceny jako kryterium oceny ofert - jak sprostać wymogom ustawowym, praktyczne przykłady zapisów do załącznika do protokołu postępowania odnośnie kosztów cyklu życia
2. Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert - praktyczne przykłady i wskazówki jak unikać błędów
3. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert – znaczenie poszczególnych kryteriów (waga) i symulacja
4. Kryterium organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – praktyka wykorzystania
 
IX. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  
1. Kwalifikacja - nowa kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe
2. Szczególne uproszczone reguły udzielania zwłaszcza zamówień do 750 000 euro - praktyka a „szczątkowe” przepisy Pzp
 
X. Zastosowanie trybu innego niż podstawowy na przykładzie trybu zamówienia z wolnej ręki
 

 


 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Października 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT, kwota brutto: 762,60 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 października 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka