Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „Akademia Wiedza i Praktyka”

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi.

 

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

 

Definicje:

 1. Administrator  – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-918) przy ul. Łotewskiej 9a, NIP: 526-19-92-256, REGON: 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098264, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł opłaconym w całości, nr tel.: 2 518 29 29, adres e-mail: cok@wip.pl , świadczący Usługi;
 2. Ceny  - udostępniana w Serwisie informacja o opłacie (cenie) należnej Administratorowi za Usługi, które można nabyć odpłatnie za pośrednictwem Serwisu;
 3. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktów i uzyskania dostępu do Usług oraz wymaganych płatności z tego tytułu;
 5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 7. Eletter/Newsletter – Usługa bezpłatna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o nowościach prawnych;
 8. Produkt - materiał szkoleniowy w postaci drukowanej, lub elektronicznej dostarczany uczestnikom Szkolenia w ramach opłaty za Szkolenie;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym zakupu Szkoleń za pośrednictwem Serwisu, oraz procedury reklamacyjnej;
 10. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna o nazwie „Akademia Wiedza i Praktyka”, stworzona i utrzymywana przez Administratora, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, dostępna pod adresem internetowym www.akademiawip.pl („Strona Serwisu”), pełniąca funkcje sprzedażowe w zakresie dotyczącym Szkoleń wraz z Produktami;
 11. Szkolenie - specjalistyczne szkolenie odpłatne, bądź nieodpłatne, w którym udział może być zamówiony przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, organizowane przez Administratora m.in. w formie: seminarium, warsztatów, konferencji, szkolenia otwartego, szkolenia zamkniętego oraz szkolenia internetowego (webinar) - z zakresu tematyki obejmującej w szczególności: prawo, księgowość, rachunkowość, zarządzanie, podatki;
 12. Umowa - umowa o świadczenie Usług, w tym drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Zawartości, lub udziału w Szkoleniu, na zasadach określonych w Regulaminie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem;
 13. Umowa Sprzedaży - Umowa w przedmiocie sprzedaży Szkolenia odpłatnego, obejmująca także Produkty, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jako sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu;
 14. Usługi - treści, narzędzia i Usługi udostępniane nieodpłatnie, bądź odpłatnie,  w tym Szkolenia, w których uczestnictwo może być zamówione przez Użytkownika - za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych  w Regulaminie;
 15. Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, ;
 16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta      (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 17. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług,  na zasadach określonych Regulaminem                       i obowiązującymi   w tym zakresie przepisami prawa;
 18. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług, w tym Umowy Sprzedaży.
 19. Zawartość - wszelkie informacje, dane, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora.

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, przysługują wyłącznie Administratorowi, a korzystanie       z nich może następować wyłącznie w sposób określony  i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie,  jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej  w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną    (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Wszystkie informacje zawarte na Stronie Serwisu odnoszące się do Szkoleń (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone   w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Administratora obowiązuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206, z późn. zm.) - dostępny na Stronie www.wiedzaipraktyka.pl.
 8. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00

telefon: 22 518 29 29

faks: 22 617 60 10

                            e-mail: cok@wip.pl

listownie: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

Poza ww. godzinami pracy Centrum Obsługi Klienta funkcjonuje poczta głosowa, za

pomocą której Użytkownik może nagrać informację przeznaczoną dla Administratora.

Rozdział II

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością i/lub zamówienia Usługi. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne w zakresie samego zapoznania się z Zawartością i nie wymaga od Użytkownika w tym zakresie poczynienia żadnych formalności. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania innych niż obecnie przewidziane , funkcjonalności Serwisu, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach, w tym o  zmianie Regulaminu   w tym przedmiocie, Administrator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów w tym zakresie na Stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze Strony Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 6.  Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach,  z zastrzeżeniem ust. 21.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż dostępne w ramach Zawartości, Szkoleń i Produktów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie oraz udostępniania w ramach Szkoleń i Produktów, informacji najbardziej aktualnych i pełnych,  tym niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich informacji, wskazówek, porad, itp. oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości i treści udostępnianych w ramach  Szkoleń i Produktów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 12. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 13. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.
 14. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających  z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych
 15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

 

Rozdział III

Umowa

 1. Umowa o korzystanie z Serwisu w zakresie nieodpłatnym zostaje zawarta każdorazowo  z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta:
 1. w wyniku skutecznego złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie, tj. z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Zamówienia, wiadomości ze zwrotną informacją od Administratora o dokonaniu Zamówienia;
 1. Użytkownik informowany jest o odpłatności za Szkolenie na Stronie Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia Zamówienia o treści:  „z obowiązkiem zapłaty”.

Rozdział IV

Usługi

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Zawartości drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a także na możliwości zakupu Szkoleń przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

       Eletter/Newsletter

 1.  Eletter/Newsletter jest Usługą bezpłatną, dostępną dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Serwisu.
 2. Eletter/Newsletter jest przesyłany cyklicznie do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji,
 3. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Elettera/Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Dla skutecznego zakończenia procedury subskrypcji Elettera/Newslettera niezbędna jest aktywacja tej subskrypcji przez Użytkownika. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji tego adresu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Elettera/Newslettera w sposób określony w jego treści.
 6. Każdy Eletter/Newsletter zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat", określające jego treść;
  3. informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji Elettera/Newslettera lub zmianie  parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział V

        Zasady realizacji Zamówienia, warunki udostępnienia i Ceny Szkolenia

 1. Udział w Szkoleniu udostępniany jest za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie bądź odpłatnie. Na Stronie Serwisu  przy każdym Szkoleniu znajduje się jego opis, uwzględniający warunki Umowy w zakresie Szkolenia, w tym w przypadku Umowy Sprzedaży w przypadku Szkolenia odpłatnego Cenę i termin jej zapłaty, a także jego formę oraz zasady na jakich jest organizowane, w tym warunki uczestnictwa w Szkoleniu, m.in. minimalną liczbę uczestników oraz związane z nim dodatkowe świadczenia na rzecz uczestników Szkolenia.  Uczestnik może otrzymać  w ramach Szkolenia - bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat poza wymaganą Ceną w przypadku Szkolenia odpłatnego -  Produkt/y o tematyce związanej ze Szkoleniem, dostarczany/e w czasie trwania Szkolenia.
 2. Umowa w przedmiocie udziału w Szkoleniu zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas trwania Szkolenia.
 3. Administrator poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach związanych z organizacją Szkolenia (dotyczących w szczególności miejsca , daty, prelegenta, tematu Szkolenia).
 4. Administratorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia przed wyznaczonym  terminem Szkolenia w przypadku, gdy  do udziału w Szkoleniu, w wyniku jego sprzedaży, zostanie zgłoszona mniejsza niż minimalna liczba uczestników, niż określona przez Administratora w opisie Szkolenia..
 5. W przypadku określonym w ust. 41, a także w przypadkach, gdy do odwołania Szkolenia doszło z winy Administratora - Administrator zwraca Użytkownikowi, który zawarł Umowę Sprzedaży Szkolenia, 100% wpłaconej przez niego Ceny Szkolenia, o ile jej zapłata jest przewidziana przed wyznaczonym terminem Szkolenia. Przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby w przypadku odwołania Szkolenia zaoferować Użytkownikowi inne Szkolenie o podobnej tematyce, a w przypadku braku minimalnej wyznaczonej liczby uczestników Szkolenia, zorganizować Szkolenie w innym terminie.
 6. Wszystkie Ceny Szkoleń zamieszczone na Stronie Serwisu podawane są  w złotych, jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Szkoleniu jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia,  z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Rozdziału. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury  podane są również Ceny netto Szkolenia (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Szkoleń, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 8. Z zastrzeżeniem prawa Konsumentów do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Szkolenia w terminie przewidzianym zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – warunki rezygnacji ze Szkolenia, w tym terminy tej rezygnacji oraz wiążący się z tym zakres obowiązku zapłaty Ceny Szkolenia, określane są każdorazowo w opisie Szkolenia zamieszczonym w Serwisie     

Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu  możliwa jest następująca forma płatności:
  1. zapłata na podstawie faktury z określonym w jej treści terminem zapłaty.
 2. Użytkownicy dokonujący zakupu w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu.
 3. Użytkownicy będący Konsumentami mogą wstrzymać się z zapłatą do wyznaczonego dnia rozpoczęcia Szkolenia.

       Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownikowi zamawiającemu udział w Szkoleniu jako Konsument przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy  (rezygnacji ze Szkolenia) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, - w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży
 2. .Do rezygnacji ze Szkolenia, w tym odstąpienia od Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wysłanie przez Użytkownika do Administratora stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie, najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w ust. 49 - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  1. na adres e-mail: istaszkiewicz@wip.pl - w przypadku rezygnacji ze Szkolenia zorganizowanego  w innej formie niż konferencja;
  2. na adres e-mail: kadryiplace@wip.pl – w przypadku rezygnacji ze Szkolenia zorganizowanego w formie konferencji.
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod tym linkiem http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia udziału w  Szkoleniu.
 5. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, o ile są one wymagane.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 49, nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do Umów:
 1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

 

Rozdział VI

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, jest Administrator (dalej także: Administrator Danych),  a w przypadkach określonych w Regulaminie także partnerzy handlowi Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są  w celu realizacji Usług, w tym dla wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako Administratora Danych lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę wymaganą zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne.  Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo, można anonimowo przeglądać jedynie Zawartość.
 3. Dane osobowe zawarte w Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza  w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie,  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną.

     Polityka prywatności

 1. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.  Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 2.  Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.
 3. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie  do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane    z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji   o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu  i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL- wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki  (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji).  Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW. Certyfikat Serwisu został wydany przez firmę GeoTrust.
 4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do  Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

                 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o.

ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek,

                 e-mail:cok@wip.pl

                 nr tel.:  22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00).

               

Gromadzenie danych  osobowych Użytkowników uzyskanych w wyniku złożenia Zamówienia w Serwisie

 1. Dane przekazane przez Użytkownika w wyniku złożenia zamówienia w Serwisie z wykorzystaniem Formularza Zamówienia - chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W Formularzu Zamówienia należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika określone w ww. Formularzu jako niezbędne dla złożenia Zamówienia w Serwisie. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika  złożenie Zamówienia w Serwisie przebiega        z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 3. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania (z zastrzeżeniem ust. 82): drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o.

                 ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

                 e-mail: cok@wip.pl

                 nr tel.:  22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00);

 1. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, a także używania ich przez Administratora dla celów przewidzianych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami i Regulaminem.
 2. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. składania Zamówienia w Serwisie, czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług  oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.
 3. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez  Administratora  zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub  gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.   

  „Cookies”

 1. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:
  1. zapamiętania informacji o Użytkowniku;
  2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;
  3. opracowywania  ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z  Usług.  

Dodatkowe informacje

 1. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera i wykorzystuje informacje dotyczące adresów IP Użytkowników. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów Serwisu, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 3. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział VII

Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem lub opisem Usługi, w szczególności z opisem Szkolenia zamieszczonym w Serwisie lub w przypadku wady Produktu - Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt przewidziany w ramach Szkolenia bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Wada fizyczne Produktu podlegające reklamacji określone są w ust. 83.   
 4. Wada prawna Produktu zachodzi wówczas, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
 7. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały    w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie sprzedanym w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu Produktu i określenie charakteru naruszenia dokonane w obecności przedstawiciela Administratora w czasie Szkolenia, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
 8. Reklamacją nie są objęte wady nieistotne Produktu.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Produkt obarczony jest jedną z następujących wad:
  1.  fizyczne uszkodzenie;
  2.  błędy drukarskie i introligatorskie;
  3. wadliwość nośnika elektronicznego,
 10. Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek, wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem zamówienia udziału w Szkoleniu.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika.
 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 13. Użytkownik realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Produkt  na adres wskazany w  ust. 84  Regulaminu.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl,  z zastrzeżeniem ust. 84, z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację, wraz z dowodem zamówienia Szkolenia, a w przypadku Szkolenia odpłatnego także z dowodem zapłaty jego Ceny.
 15. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres do korespondencji;
  3. adres e-mail;
  4. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  6. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 16. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 17. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 84, bądź w ust. 88 (w zależności od przedmiotu reklamacji) i spełniającej wymogi wskazane w ust. 89. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji –   z zastrzeżeniem ust. 92.
 18. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy, wolny od wad - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 19. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 20. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 21. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 93, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 22. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Produkt.
 23. Różnice pomiędzy ewentualną wizualizacją Produktu w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu Produktu.

Rozdział VIII

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż udostępnianie treści w ramach Zawartości, zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Zawartości w zakresie o którym mowa w ust. 98, będących przyczyną naruszenia.
 3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
 1. w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;

w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;

 1. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonej Zawartości;
 2. zawiadomienie będzie zawierać opis Zawartości, której dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na niej, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tej Zawartości.
 1. Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 100, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną Zawartość z Serwisu.
 2. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: cok@wip.pl. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 100, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
 3.  Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 120, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 100.

Rozdział IX

Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych. czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła, jeżeli są one wymagane do korzystania z Usług. Administrator zapewnia wówczas możliwość odzyskania hasła przez Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść   i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 7. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących produktów i usług własnych, jak też produktów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział X

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 138. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług odpłatnych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji takich Usług.
 5. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej miesiąc.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienia na Usługi złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego Zamówienia.
 8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 9. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 10. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 14. Zamówienia złożone skutecznie przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie przepisów prawa i postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

Copyright © 2017 Wiedza i Praktyka