Szkolenie  Zamówienia publiczne

Nowe PZP – jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie na podstaw

29
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Września 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 września 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Godziny: 10.00 - 16.00

Koniec rejestracji 29 Września 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z zakresem regulacji przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
 • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
 • pozyskanie wiedzy, czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy
   

Nowe PZP – jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie na podstaw

Szkolenie odbędzie się: 29 Września 2020r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

I.    Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji
II.    Nowe podejście do tzw. konfliktu interesów
III.    Planowanie postępowań – treść i termin sporządzenia, nowe miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji  planu
IV.    Ogłoszenia dotyczące zamówień i nowe obowiązki z tym związane:

 1. Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
 2. Określenie momentu wszczęcia postępowania
 3. Zmienione miejsca publikacji ogłoszeń i ograniczenia w dokonywaniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu

V.    Warunki udziału w postępowaniu oraz ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
VI.    Zamówienia w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej od progów unijnych – rewolucyjne zmiany, w tym związane z brakiem trybu przetargu nieograniczonego

 1. Tryb podstawowy - trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
 2. Podmiotowe środki dowodowe –  możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
 3. Termin zawarcia umowy

VII.    Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego w zamówieniach od progów unijnych

 1. Procedura „odwrócona” – ułatwienia proceduralne, sposób działania wg zmienionych reguł
 2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
 3. Podmiotowe środki dowodowe – czy i w jakim zakresie będzie obowiązek ich żądania
 4. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych

VIII.    Zakres zmian dotyczących składania ofert

 1. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 2. Obowiązki informacyjne zamawiającego do Prezesa UZP dotyczące złożonych ofert
 3. Nowe terminy związania ofertą i zasady  z tym związane
 4. Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
 5. Otwarcie ofert – rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert oraz upubliczniania informacji po otwarciu ofert
 6. Nowe przesłanki odrzucenia oferty


IX.    Umowy o zamówienie publiczne

 1. Określenie w ustawie zasad kształtowania postanowień umowy oraz jej obowiązkowej treści
 2. Zakazane postanowienia umowne
 3. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
 4. Raport z realizacji zamówienia
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – nowy obowiązek zamawiającego
 6. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
   

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciAndrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne, bardzo profesjonalne, fantastyczna prowadząca.”
,,Fantastyczna prowadząca! Bardzo dobry poziom merytoryczny szkolenia.”
,,Bardzo dobre, trafiające bezpośrednio w potrzeby grupy.”
,,Bardzo praktyczne i użyteczne szkolenie. Bardzo przystępna i przemyślana forma prezentacji. Zawartość merytoryczna wyczerpująca temat. SUPER SZKOLENIE!”
,,Bardzo jestem zadowolona.”
,,Bardzo pomocne, prowadzone w fajny sposób. Pani prowadząca bardzo konkretna, odpowiadająca na wszystkie pytania.”
,,Merytoryczne, bardzo przydatne.”
,,Bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Prowadząca o wysokim poziomie wiedzy, wyczerpująco odpowiada na pytania dot. zarówno kwestii teoretycznych jak i praktycznych. Jestem bardzo zadowolona."
,,Bardzo przydatne szkolenie, szeroka tematyka, ogromna wiedza prowadzącej, która została przekazana w bardzo przystętpny i jasny sposób."
,,Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, w komfortowych warunkach. Prowadzące znakomita - ogromna wiedza i doświadczenie."Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Września 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 września 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka