Szkolenie  Finanse publiczne

Zamknięcie roku w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

27
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Lutego 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Procedura zakończenia roku budżetowego obejmuje wiele różnorodnych czynności, których realizacja zapewnia prawidłowość zamknięcia ksiąg rachunkowych, rozumianych jako trwałe uniemożliwienie dokonywania nowych zapisów lub zmian w zapisach już wprowadzonych. Zakończenie roku budżetowego to proces wieloetapowy, czasochłonny i dotyczący również pracowników wydziałów merytorycznych. W trakcie szkolenia omawiamy krok po kroku etap przygotowawczy oraz sprawozdawczy zakończenia roku obrachunkowego w jednostach budżetowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego należy podjąć;
 • Jak zaksięgować składniki aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy;
 • Jak przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia;
 • Jak sporządzić sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych;
 • Jak wykonać sprawozdawczość finansową na koniec roku;
 • Jak przygotować sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu;
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę oraz kalendarz: "Klasyfikacja budżetowa 2019" oraz "Kalendarz finansowo-księgowy 2019 dla JSFP" o łącznej wartości 186,90 zł.


Zamknięcie roku w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

Szkolenie odbędzie się: 27 Lutego 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • główni księgowi oraz księgowi jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
 • skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:30 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe regulacje prawne w obszarze finansów publicznych a odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową
2. Nadrzędne zasady rachunkowości a sprawozdania finansowe jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych za 2018 rok, w tym: nowe zapisy księgowe
3. Organizacja procesu sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 rok
4. Inwentaryzacja i jej rozliczenie w praktyce jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych
5. Ewidencja księgowa szczególnych zdarzeń gospodarczych w roku 2018 a sprawozdanie finansowe jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych – wpływ zmian w przepisach na rozwiązania praktyczne:

 • zrealizowane dochody i wydatki budżetowe, w tym z podatkiem VAT,
 • należności budżetowe: publicznoprawne podatkowe i niepodatkowe oraz cywilnoprawne, a także ocena stopnia ich realizacji z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych,
 • zobowiązania budżetowe i zaangażowania budżetu,
 • aktywa trwałe i obrotowe oraz typowe nieprawidłowości związane z: zasadami zarządzania mieniem państwowych oraz w zakresie budowy obiektów inwentarzowych i kwot związanych z uproszczeniami dotyczącymi ewidencji środków trwałych,
 • przychody i koszty oraz rozliczenia międzyokresowe oraz typowe nieprawidłowości związane ze zwrotami i refundacjami wydatków

6.    Ewidencja księgowa szczególnych operacji gospodarczych na koniec roku budżetowego:

 • odsetki za zwłokę,
 • odpisy aktualizujące wartość należności,
 • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 • zaangażowanie wydatków,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

7.    Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
8.    Wynik finansowy w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych oraz jego powiązanie z wynikiem wykonania budżetu
9.    Omówienie obowiązujących wzorów sprawozdań finansowych za 2018 rok i ich powiązanie z danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe:

 • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • bilans jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego,
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego,
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego,
 • informacja dodatkowa jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego.

10.    Możliwe typowe błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok
 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Małgorzata Winter

Małgorzata Winter

Biegły rewident – nr w rejestrze 11403; członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019. Przeprowadzała badania sprawozdań finansowych spółek raportujących zgodnie z polskim prawem bilansowym w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z małymi firmami audytorskimi. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Finansów i Rachunkowości od 2002 roku. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej oraz zagadnieniach rewizji finansowej i audytu. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących powyższej tematyki. Ukończyła szkolenie dla wykładowców PIBR „Stosowanie MSB w praktyce” – część I-III. Wydała kilka opinii sądowych jako biegła sądowa ad hoc dotyczących szeroko rozumianych zagadnień prawa gospodarczego.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Lutego 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 676,50 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka