Szkolenie  Instalacje elektryczne

BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

24
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wdrożenie wymagań norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowego sprawdzania instalacji, aby eliminować z eksploatacji instalacje stwarzające zagrożenie porażeniowe.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych. Celowym byłoby aby uczestniczyli w szkoleniu również administratorzy budynków i osoby z dozoru działów technicznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:
"Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń" o wartości 89 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie Badanie Instalacji Elektrycznych


BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Szkolenie odbędzie się: 24 Stycznia 2020r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10:00-16:00

Program szkolenia obejmuje:

1. Wstęp
1.1. Zasada wprowadzona przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej
1.2. Błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C

2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
2.1. Zakres normy
2.2. Akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów

3. Wymagania dotyczące badań instalacji
3.1. Efekty badań i pomiarów
3.2. Podział pomiarów sprawdzających
3.3. Przyjmowanie do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
3.4. Dokładność wykonywania pomiarów
3.5. Dobór właściwej metody pomiarów
3.6. Zalecane procedury postępowania przy wykonywania pomiarów
3.7. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych

4. ZAKRES WYKONYWANIA SPRAWDZAŃ INSTALACJI ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ZGODNIE Z PN-HD 60364- 6:2008
4.1. Oględziny
4.2. Próby
4.3. Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych
4.4. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
6.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
6.2. Pomiar rezystancji izolacji
6.3. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów 
6.4. Próba wytrzymałości elektrycznej.
6.5. Rezystancja podłogi i ścian

7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
7.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN 
7.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
7.3. Skuteczność ochrony w układzie IT
7.4. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi
7.5. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach 
8.2. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST
8.3. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.4. Błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych

Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2008

9. Ochrona uzupełniająca

10. Sprawdzenie biegunowości 

11. Sprawdzenie kolejności faz

12. Próby funkcjonalne

13. Spadek napięcia 

14. Pomiary rezystancji uziemień
14.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów
14.2. Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów
14.3. Metoda kompensacyjna
14.4. Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu
14.5. Metoda czteroprzewodowa
14.6. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku
14.7. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych.
14.8. Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień
14.9. Rezystywność gruntu 
14.10. Pomiar rezystywności gruntu
14.11. Czynniki wpływające na jakość uziomu
14.12. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych
14.13. Zasada ochrony zastanej
14.14. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej
14.15. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
14.16. Parametry impulsu pomiarowego 
14.17. Metoda udarowa 4p pomiaru uziemienia
14.18. Pomiar uziemienia słupów
14.19. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień

15. Pomiary natężenia oświetlenia
15.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów
15.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach
15.3. Wymagane poziomy E w praktyce

16. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

17. Materiały źródłowePrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


mgr inż. Fryderyk Łasak

mgr inż. Fryderyk Łasak

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów oraz wykładowca na szkoleniach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i zasad sprawdzania instalacji elektrycznych, przygotowuje elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 stycznia 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 590 zł + 23% VAT.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka