Szkolenie  Ochrona środowiska

Planujesz inwestycję - co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska?

26
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Kwietnia 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Planujesz inwestycję -co Cie czeka od strony wymogów ochrony środowiska?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nieuwzględnienie w procesie planowania inwestycji, modernizacji, rozbudowy,  wymogów ochrony środowiska może w trakcie realizacji inwestycji kosztować sporo nerwów, opóźnień i dodatkowych kosztów, ponieważ  niektóre z koniecznych pozwoleń i decyzji należy uzyskać jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dlatego ważne jest poznanie obowiązujących przepisów i wymogów już na etapie planowania inwestycji. Nieznajomość ich może także utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie dodatkowych środków na realizację inwe-stycji, takich jak np. fundusze unijne.


Niedawno wprowadzono liczne zmiany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), a wejście w życie nowego Prawa Wodnego, może oznaczać konieczność uzyskania dodatkowej decyzji. A zdecydowanie nie są to wszystkie zmiany, które weszły lub wejdą w najbliższym czasie w życie. Jeśli inwestycja ma zostać zrealizowana bez zbędnych nerwów i dodatkowych kosztów zapraszamy na szkolenie.


Po tym szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedzieć:
•    Jakie decyzje , wynikające z wymogów ochrony środowiska muszą być uzyskane przy realizacji nowej inwestycji, modernizacji czy rozbudowy.
•    Jakie są kryteria kwalifikacji inwestycji do obowiązku uzyskania decyzji środowi-skowej.
•    Poznasz najważniejsze zagadnienia problemowe związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (m.in. w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ooś).
•    Jakie są kryteria i procedury związane z uzyskaniem innych koniecznych decyzji z obszarów powietrza, odpadów, wód i ścieków.


 


Planujesz inwestycję - co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska?

Szkolenie odbędzie się: 26 Kwietnia 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:
•    inwestorów, specjalistów ochrony środowiska i wszystkich osób w firmach zajmują-cych się procesem inwestycyjnym,
•    osoby odpowiedzialne za uzyskanie i weryfikacje pozwoleń i decyzji z obszarów po-wietrza, odpadów, wód i ścieków, 
•    konsultantów i projektantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finanso-wą dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
•    wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

I.    Jakie wymogi formalno-prawne musi spełniać nowa inwestycja ad. 2019?
1.    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2.    Ocena wodnoprawna
3.     Zezwolenia emisyjne
4.    Pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane) / Analiza porealizacyjna


II.    Czy planowana inwestycja objęta będzie obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej ? Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres
1.    Jak określić czy planowane przedsięwzięcie jest zawsze czy potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko?
2.    Kiedy można uzyskać  odstąpienie od wymogu uzyskania decyzji, zmiany w termi-nach związanych z możliwością wykorzystania decyzji oraz ich przedłużanie
3.    Ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-niach.
4.    Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach : Karta Informacyjna Przedsięwzięcia czy Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko ?
5.    Wykonać dokumentacje samodzielnie czy zlecić ją specjaliście- jak dokonać prawi-dłowego wyboru?
6.    Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisk
7.    Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uiszczenie opłat skarbowych
8.    Przebieg postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-niach
9.    Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
10.    Administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków procedury ocena oddziały-wania na środowisko


III.    Aktualne wymagania dotyczące  uregulowań formalno-prawnych w ochronie środowi-ska:
1.    rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
2.    zgłoszenia,
3.    decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu i warunki jej uzyskania,
4.    zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
5.    obowiązek w zakresie przygotowania raportu początkowego i końcowego,
6.    historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
7.    remediacja.


IV.    Sankcje za nieprzestrzeganie wymogów prawa ochrony środowiska w procesie inwe-stycyjno-budowlanym:
1.    Rodzaje sankcji: grzywny, administracyjne kary pieniężne, kary pozbawienia wolno-ści itp.
2.    Odpowiedzialność administracyjna (kary Pieniężne, wstrzymanie pracy instalacji, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego),
3.    Odpowiedzialność karna (kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko śro-dowisku).
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciDorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne tematy w mojej pracy.”
,,Bardzo fajne szkolenie wprowadzające do nowości oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.”
,,Będzie mi pomocne w pracy.”
,,Prowadząca szkolenie w sposób zrozumiały i wyczerpujący odpowiadała na pytania uczestników.”
,,Szkolenie jest bardzo przydatne gdyż ustawa ciągle się zmienia.”
,,Bardzo dobre szkolenie.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 26 Kwietnia 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka