Szkolenie  Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?

29
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Października 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Organizator

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ustawodawca nie odpuszcza i od tego miesiąca obowiązuje nas ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590). Wraz z nią potwierdzenie znalazło to, co dotąd nie było takie oczywiste: otóż do 31 grudnia tego roku wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce mają się zgłosić do systemu P1.

Dodatkowo kolejny etap wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Już z początkiem przyszłego roku większość recept w naszym kraju straci bowiem postać papierową.

Program szkolenia uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymienia ono trzy dokumenty, które od początku 2019 roku mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy obowiązkowy element EDM w Polsce. Co więcej, wkrótce ten katalog ma się poszerzyć o czwarty dokument, którym stanie się opis badań diagnostycznych.

Dodatkowo obowiązująca od maja ustawa zapewniająca stosowanie RODO dała pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu prawo do pierwszego bezpłatnego egzemplarza dokumentacji medycznej. Jak zachować się przy tym udostępnieniu? Bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? Na te i inne pytania prelegent odpowie podczas szkolenia.


Korzyści dla uczestników:
Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
·  interaktywny wykład;
·  prezentacja w PowerPoint;
·  indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
·  case study.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Nowe zasady kontroli NFZ. Praktyczny komentarz do zmian z płytą CD i plakatem" o wartości 85,90 zł.

 


Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?

Szkolenie odbędzie się: 29 Października 2019r.

Szkolenie polecamy dla:
·  wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
·  osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
·  lekarzy;
·  pielęgniarek;
·  położnych;
·  pracowników działów statystyki medycznej;
·  sekretarek medycznych;
·  innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Program

Godziny szkolenia: 10:00-16:00

Program szkolenia:


1. Zadanie na 2019 rok, czyli podłączenie systemów usługodawców do SIM (nowość!):
·  definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
·  definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
·  porównanie pojęć;
·  podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do SIM – nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
·  co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
·  co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
·  Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
·  terminy wdrożenia.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
·  informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala,udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
·  informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
·  karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
·  projekt z dnia 9 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!);
·  opis badań diagnostycznych.

3. e-Recepta i pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
·  internetowe konto pacjenta (IKP);
·  e-recepta – w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2019 r. (nowość!);
·  e-skierowanie;
·  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (nowość!);
·  e-zlecenie;
·  terminy wdrożenia;
·  informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

4. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):
·  upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
·  kwalifikowany podpis elektroniczny;
·  podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
·  sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
·  elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
·  treść zaświadczenia lekarskiego;
·  profil informacyjny każdego lekarza;
·  rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
·  kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
·  cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
·  procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
·  opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
·  wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):
·  § 10a uchylony, nie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (nowość!);
·  przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
·  elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
·  elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
·  wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
·  co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
·  warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
·  czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2019 roku?

6. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
·  co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
·  identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
·  wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
·  reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
·  zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
·  udostępnianie i eksport danych.

7. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
·  oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
·  pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
·  12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
·  nowa treść pieczątek;
·  lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
·  jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
·  uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.

8. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
·  historii zdrowia i choroby;
·  historii choroby;
·  okołooperacyjnej karty kontrolnej;
·  karty noworodka;
·  karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
·  karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
·  karty wizyty patronażowej;
·  karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
·  karty uodpornienia;
·  skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
·  skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
·  karty przebiegu ciąży;
·  książeczki zdrowia dziecka;
·  karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
·  informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
·  książeczki szczepień;
·  zaświadczenia;
·  orzeczenia;
·  opinii lekarskiej;
·  listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

9. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

10. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

11. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

12. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

13. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

·  pacjentowi;
·  osobie trzeciej;
·  wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
·  pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
·  czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
·  czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
·  nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
·  wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
·  prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r. (nowość!);
·  zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
·  bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

14. Zgoda na zabieg medyczny:
·  zgoda pacjenta;
·  zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
·  prawa pacjenta małoletniego;
·  rola sądu opiekuńczego;
·  postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
·  prawo do informacji o stanie zdrowia.

15. Case study.

16. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Wojciech Haniszewski

adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Października 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

560 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Polecamy również

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?
Szkolenie Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna P1 i e-recepta – jak ...

Kraków, 28 Października 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?

Czytaj więcej   »

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?
Szkolenie Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna P1 i e-recepta – jak ...

Poznań, 04 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu?

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka