Szkolenie  Ochrona zdrowia

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ na 2016 r.

21
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul.Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe w siedzibie firmy
Termin: 21 Października 2015
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Ważne zmiany w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na 2016 rok cechuje się istotnymi nowościami. Przede wszystkim obowiązuje zarządzenie nr 12/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do tego dochodzą zmiany wynikające z „pakietu kolejkowego”, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, które zastąpiło uchwałę Rady NFZ. Na szkoleniu zostaną również przedstawione ostatnie zmiany „rozporządzeń koszykowych” oraz zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawarcia i realizacji umów właściwych dla danego rodzaju i zakresu świadczeń będących przedmiotem postępowania.


Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ na 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 21 Października 2015r.

 • aktualnych i przyszłych świadczeniodawców;
 • działów organizacyjnych i kontraktowania świadczeń;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi;
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych;
 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia.

 

Program

Program szkolenia

 

1. Proces kontraktowania:

·  wykaz aktów prawnych;

·  sporządzenie planu zakupu świadczeń;

·  przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

·  konkurs ofert;

·  rokowania;

·  zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

·  jak obliczać terminy w trakcie postępowania?

2. Wszczęcie postępowania:

·  zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań);

·  obszar terytorialny, dla którego jest prowadzone postępowanie, a także maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po jego zakończeniu;

·  wyłącznie portal internetowy oddziału wojewódzkiego NFZ, brak publikacji papierowej;

·  powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań (zwiększony skład);

·  znaczenie 27 pojęć z zarządzenia – m.in. kto jest pełnomocnikiem?;

·  nowy regulamin pracy komisji konkursowej z rozporządzenia.

3. Składanie ofert:

·  miejsce i termin składania ofert;

·  do kiedy można nadać ofertę pocztą?;

·  formularz ofertowy – z czego się składa i jak go wypełnić?;

·  przegląd załączników;

·  kod postępowania;

·  jawność ofert z wyłączeniem zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorcy – jak ją prawidłowo sformułować? (NFZ: „to świadczeniodawca zastrzega, co jest tajemnicą w ofercie konkursowej, przy czym zastrzeżenie całej oferty jest nieskuteczne”);

·  wyliczenie najczęstszych błędów popełnianych przez świadczeniodawców podczas składania ofert;

·  braki formalne.

4. Część jawna postępowania:

·  pierwsze czynności komisji konkursowej – sprawdzenie czy oferta zawiera wymagane informacje;

·  dokumenty formalno-prawne;

·  wymogi doręczania pism w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

·  powtarzalność personelu – na co zwrócić uwagę?;

·  pozostawienie oferty bez rozpoznania.

5. Część niejawna postępowania:

·  potencjał świadczeniodawcy – zestawienie wymagań (zasoby kadrowe, sprzętowe i lokalowe);

·  spełnienie wymagań mających wpływ na jakość udzielanych świadczeń;

·  podstawowe kryteria wyboru ofert: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena świadczenia (zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r., z późn. zm.);

·  wymagania konieczne i rankingujące;

·  w przyszłości – opinia wojewody o celowości inwestycji i umowa z AOTMiT;

·  jak obliczyć najlepszą cenę proponowaną za realizację świadczenia?;

·  szczegółowe parametry oceny oraz waga skalująca danego kryterium w ogólnej ocenie oferty;

·  ustalenie warunków finansowych umowy wieloletniej a zawarcie nowej umowy;

·  wyjaśnienia w toku postępowania;

·  podejrzenie rażąco niskiej ceny – wyjaśnienia w zakresie ekonomiczności metody wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wpływu pomocy publicznej, a także wyjątkowo    sprzyjających warunków, którymi dysponuje świadczeniodawca;

·  obowiązek weryfikacji nowych oferentów przez komisję konkursową;

·  zasady zgłaszania podwykonawców oraz dokonywanie zmian w wykazie podwykonawców w trakcie realizacji umowy;

·  odrzucenie oferty i konsekwencje prawne tej czynności;

·  protest – jak go złożyć, kiedy ma sens?;

·  unieważnienie postępowania.

6. Rozstrzygnięcie postępowania. Środki odwoławcze:

·  nazwa oraz adres świadczeniodawcy (-ów), który (-rzy) został (-li) wybrany (-i) do podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

·  kiedy nie przysługują środki odwoławcze – studium 3 przypadków;

·  jak przygotować odwołanie?: podstawy prawne zaskarżenia rozstrzygnięcia komisji konkursowej oraz niezbędna dokumentacja;

·  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

·  skarga na decyzję ostateczną do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

·  skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego – analiza najnowszych wyroków z 2015 roku;

·  zażalenie na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ dotyczące realizacji umowy (bez wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

7. Konsorcjum świadczeniodawców:

·  zasady – udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż dwóch zakresach;

·  jak je zawiązać i jak funkcjonuje?;

·  obowiązki;

·  odpowiedzialność za wspólne wykonanie umowy.

8. Ogólne warunki umów:

·  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

·  nowe rozporządzenie do końca 2015 roku.

9. Czas obowiązywania umów:

·  umowy na czas nieokreślony dla POZ (z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej);

·  wydłużenie okresu maksymalnego tak dla podmiotów stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych;

·  kwestia zgody prezesa NFZ;

·  skreślenie zakazu zawierania nowych umów przez podmioty, które realizują umowę na okres dłuższy niż rok w tym samym rodzaju i zakresie świadczeń;

·  aneksowanie umów do 30 czerwca 2016 r.

10. Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych:

·  kontraktowanie i rozliczanie po stronie NFZ;

·  finansowanie przez Ministra Zdrowia, w tym jako dotacja z budżetu państwa;

·  przepisy przejściowe.

11. Case study.

12. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja

 

Zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu już teraz, można skorzystać z wyjątkowej promocyjnej ceny!

Nie przegap tej okazji! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie zwlekaj z decyzją. Już teraz zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu i skorzystaj z rabatu!

Serdecznie zapraszam na szkolenie!

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul.Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe w siedzibie firmy
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 21 Października 2015
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 października  2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
 

.Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka