Szkolenie  Podatki i finanse

Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

24
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Lutego 2020
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

UWAGA !
Uczestnicy otrzymają narzędzie informatyczne  - Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz „Białej listy” – pozwalające na automatyczną i natychmiastową ocenę transakcji pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. „Białej listy”.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: ,,Split payment 2019 konsekwencje stosowania nowych regulacji w praktyce" o wartości 59,90 zł oraz ,,Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont" o wartości 149 zł.

 


Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

Szkolenie odbędzie się: 24 Lutego 2020r.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

I.    Zmiany w podatkach istotne z punkt widzenia biura rachunkowego
Podatek VAT
1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)
- Likwidacja odwrotnego obciążenia – rozliczenie okresu przejściowego
- Wystawienie faktury w MPP za okres objęty odwrotnym obciążeniem – czy można odliczyć VAT ?
- Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP ?
- Zasady określania progu 15.000 zł (kwota ogółem na fakturze, płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.).
- Jak wygląda faktura wystawiona w trybie MPP oraz kiedy należy ją wystawiać ?
- Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” – konsekwencje dla wystawcy oraz metody ich unikania.
- Jak ominąć negatywne konsekwencje płatności z pominięciem MPP ?
- Rozszerzenie  zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru lub usługi ?
- Jak uniknąć odpowiedzialności solidarnej nabywcy ?
- Płatności realizowane w formie zaliczki.
- Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP.
- Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP.
- Płatności zbiorcze.
- Zwolnienie kaucji a płatność w MPP.
- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i  PIT.
- Konsekwencje karne skarbowe.

2. „Biała lista podatników VAT” – praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

- Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście – kogo dotyczy , jak wprowadzić do białej listy ?
- Automatyczna weryfikacja kontrahenta.
- Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście – konsekwencje.
- Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nie ujawnionego na białej liście ?
- Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu).
- Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą.
- Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy ?
- Analiza objaśnień wydanych w sprawie „Białej listy podatników VAT”.

3.    Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz „Białej listy” – analiza narzędzia

4.    Relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy”
5.    Zmiany w zakresie ewidencji VAT
- Obowiązek oznaczania transakcji
- Nowe pozycje w ewidencji
- Zmiany systemowe
- Pozostałe zmiany

6.    Nowa struktura logiczna JPK

7.    Kasy on – line. Problemy praktyczne.

8.    Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT

9.    Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie

10.    Pozostałe zmiany
- Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
- Roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym.
- Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu  nieruchomości.
- Spis z natury przy likwidacji działalności.
- Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.
- Pakiet paliwowy –zakres zmian.
- Zmiany w WNT – podstawa opodatkowania.
- Zmiany w opodatkowaniu importu towarów.
- Zwolnienia – gry hazardowe.
- Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian.
- Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni.
- Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień.
- Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT.
- Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej.
- Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym.
- Faktury VAT RR.
- Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone
- Indywidualne rachunki podatkowe.
- Ulga na złe długi.
Podatek PIT oraz CIT

1.    Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia – obowiązki płatnika i podatnika.
- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy) ?
- Przychody objęte zwolnieniem.
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń).
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej).
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku.
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia.
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego ?
- Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia   limitu kwotowego).
- Zasady ustalania limitu wieku.
- Zasady określania kwoty zwolnienia.
- Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów ?
- Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia.
- Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu.
- Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia.
- Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia.
- Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT.
- Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie).
- Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia.
- Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia.
- Zmiany w pozostałych ustawach.
- Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu  i przez kogo?

2.    Obniżenia stawki podatku PIT do 17 % w tym obowiązki płatnika
- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian.
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT ?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT.
- Zasady obliczania limitów.
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza.
- Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %.
- Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %.

3.    Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT.
- Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych.
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów.
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika.

4.    Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020
- przesłanki zastosowania ulgi
- obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
- zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
- korekta w czasie,
- terminy płatności
 - ulga w przypadku zaliczek
- stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
- pozostałe zagadnienia.

2.     Biała lista i jej skutki na gruncie podatku PIT oraz CIT
- konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze
 - zasady stosowania limitu 15.000 zł
- sposób weryfikacji kontrahentów
- archiwizacja i terminy
- zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  - zwiększenie przychodów
  - wartość transakcji przy umowach ciągłych oraz transakcjach wiązanych
- obowiązek rozpoznania przychodu (sankcja)
 - rachunek wirtualny, rachunek powierniczy, płatność kartą itd.

3.    Skutki obowiązkowego  MPP w podatku CIT
- koszty uzyskania przychodów
- odpisy amortyzacyjne
- okres przejściowy
4.   Indywidualny rachunek bankowy
5.      Zmiana definicji małego podatnika

II.       Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców.
1.    Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
2.    Forma zatrudnienia
3.    Ustalenie rezydencji podatkowej
4.    Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

III.       Rozliczanie transakcji transgranicznych – najczęściej występujące problemy księgowe.
1.    Klasyfikacja transakcji
2.    WNT
3.    WDT
4.    Import
5.    Eksport
6.    Obowiązek podatkowy
7.    Zasady dokumentowania
8.    Pozostałe obowiązku bura rachunkowego

IV.    Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz   finansowaniu terroryzmu.
1.    Rejestr beneficjentów rzeczywistych – obowiązki biura rachunkowego
2.    Obowiązek rejestrowania transakcji
3.    Środki bezpieczeństwa finansowego
4.    Obowiązek raportowania

V.       Faktury VAT – zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
1.    Dane na fakturze
2.    Data sprzedaży
3.    Kiedy wystawić fakturę
4.    Korekta faktury
5.    Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota
6.    Faktura elektroniczna
7.    Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami
VI.       Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych.
1.    W jakich przypadkach pobiera się WHT?
2.    Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.    Wymagane dokumenty
4.    Limit 2 mln zł
5.    Oświadczenie i opinia organu
6.    Należyta staranność
7.    „Beneficial owner”

VII.       Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT
1.    Transakcja (usługa) kompleksowa
2.    Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)
3.    Pozostałe najczęściej spotykane problemy biur rachunkowych

VIII.    Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
1.    Podstawowe zasady
2.    Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
3.    Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
4.    Pozostałe zagadnienia

IX.    W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR ?
1.    Księgowy jako wspomagający
2.    Definicja schematu podatkowego
3.    Zasady raportowania
4.    Jak uniknąć obowiązku raportowania ?
5.    Jak nie stracić klienta ?

X.      Odpowiedzialność biura rachunkowego – metody zabezpieczenia w relacjach z klientem

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę największej w Polsce spółki, zajmującej się budowa sieci technicznych. Ponadto doradzał pomiotom m.in. w branży budowlanej, nieruchomościowej, technologicznej, bankowej, edukacyjnej, medycznej oraz paliwowej i gazowej np. przedsiębiorstwu PERN „Przyjaźń” S.A. operatorowi rurociągu „Przyjaźń” oraz właścicielowi m.in spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Lutego 2020
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwisy kawowe
  • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 lutego 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka