Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019 - doświadczenia, interpretacje, zmiany

28
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Czerwca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019 - doświadczenia, interpretacje, zmiany

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

  1. Rekrutujesz pracowników i nie wiesz, co zrobić z nadmiarem pozyskanych dokumentów?
  2. Gubisz się w zawartości teczek osobowych i masz wątpliwości, ile czasu i jak je przechowywać?
  3. Czy wiesz, jakie i ile danych wolno pozyskać od kandydata do pracy i pracownika?

Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego - nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych i ochrony danych osobowych członków personelu. Przyjdź na nasze szkolenie, które rozwieje wszelkie wątpliwości!
Szczegółowo zostanie omówiony temat prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

Dowiesz się o pierwszych problemach powstałych na tle nowych regulacji, o sposobach ich rozwiązania. Zapoznasz się z najnowszymi interpretacjami urzędów. Powiemy, jakie są najczęstsze nieprawidłowości, i jak ich unikać.

Dzięki szkoleniu:
•    zapoznasz się z nowymi przepisami o dokumentacji pracowniczej i pierwszych praktykach ich stosowania oraz sporządzisz wiele nowych druków,
•    uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i kontrowersje,
•    podzielisz się i wymienisz z uczestnikami pierwszymi doświadczeniami.


Szkolenie przybiera postać warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
"Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian"
"Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany"
"PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat"
"Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki podmiotów zatrudniających - plakat"
o łącznej wartości 191,90 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick -
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer


 


Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019 - doświadczenia, interpretacje, zmiany

Szkolenie odbędzie się: 28 Czerwca 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Jakie dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy od 4.05.2019
•    zmieniony katalog danych osobowych
•    czy imiona rodziców wolno przetwarzać
•    nowy, dostosowany do najnowszych zmian kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    ile czasu przechowujemy dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy
•    zgodna z RODO klauzula informacyjna dla kandydata do pracy,
•    klauzule rekrutacyjne – jakie i gdzie zastosować, aby pozostać w zgodzie z prawem i ustrzec się sankcji;
2) Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
•    podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory
•    zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części
•    wymienialny i łatwy do korekty spis treści
•    przyjmowanie tylko kopii
•    albo postać papierowa, albo elektroniczna
•    dokumenty co do zasady w języku polskim
•    poświadczanie za zgodność z oryginałem
•    sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika);
3) Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 4.05.2019
•    jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach
•    oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
•    sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie)
•    potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach
•    gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania
•    porównanie zawartości części A wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;
4) Jakie dane osobowe odbieramy od pracownika od 4.05.2019
•    nowy katalog danych
•    czy można żądać zdjęcia pracownika
•    przetwarzanie danych o powszechnym obowiązku obrony
•    nowy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika
•    omówienie nowelizacji rozporządzenia o świadectwie pracy
•    zgodna z RODO klauzula informacyjna dla pracownika;
5) Przetwarzanie nadobowiązkowych danych kandydatów i pracowników
•    fakultatywnie podane dane zwykłe
•    fakultatywnie podane dane wrażliwe
•    zgoda na dobrowolnie przetwarzanie danych zwykłych
•    zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych wrażliwych
•    zakaz nierównego traktowanie w razie odmowy ich podania;
6) Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy)
•    dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika
•    umowa o pracę
•    podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
•    wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie
•    dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
•    dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
•    skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
•    zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP
•    dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
•    możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.
•    porównanie zawartości części B wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;
7) Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy)
•    oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
•    wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy
•    dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
•    kopia wydanego świadectwa pracy
•    potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
•    umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
•    skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających;
8) Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników)
•    możliwość podziału na podzbiory D1, D2, D3 itd.
•    sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej;
9) Pozostała dokumentacja zatrudnieniowa
•    dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego)
•    dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków)
•    albo postać papierowa, albo elektroniczna;
10) Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r.
•    zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy)
•    dołączanie dokumentu papierowego do e-akt,
•    minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
•    sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji
•    przejście z postaci elektronicznej w papierową;
11) Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
•    kiedy obowiązkowe, kiedy dobrowolne
•    sposób zawiadamiania pracowników i byłych pracowników
12) Pozyskiwanie danych socjalnych od 4.05.2019
•    jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc z zfśś
•    przykładowe oświadczenie (wniosek) o świadczenie z zfśs
•    potwierdzanie oświadczanych danych socjalnych
•    okres ich przechowywania
•    obowiązek corocznej weryfikacji danych socjalnych
•    upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych
•    klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o świadczenie socjalne;
12) Pozostałe aspekty RODO w kadrach i płacach
•    zmiany w monitoringu zakładu pracy od 4.05.2019
•    pozyskiwanie danych nt. niepełnosprawności od 4.05.2019
•    upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi
•    inspektor ochrony danych osobowych
•    umowa podpowierzenia
•    ocena skutków dla ochrony danych osobowych
•    rejestr czynności przetwarzania.
 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 28 Czerwca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 czerwca 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Excel dla kadr i płac - praktyczne warsztaty
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Excel dla kadr i płac - praktyczne warsztaty

Warszawa, 27 Czerwca 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Excel dla kadr i płac - praktyczne warsztaty

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka