Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Lista płac 2019/2020 - wyższe koszty/niższy PIT, „zerowy” PIT i inne zmiany

18
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 18 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Lista płac 2019/2020 - wyższe koszty/niższy PIT, „zerowy” PIT i inne zmiany

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego. Przybiera formę warsztatów.

Wykładowca szczegółowo omówi zasady stosowania w praktyce od 1.08.2019 zwolnienia podatkowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia oraz jego skutki i przewiązania składkowe. Uczestnicy dowiedzą się m.in. od kiedy stosować ulgę „zerowego” PIT dla młodych pracobiorców, w jaki sposób rozliczać na liście płac wynagrodzenia podlegające zwolnieniu, z jaką dokumentacją się ona wiąże oraz, jak ją wykazać w deklaracjach i zeznaniach podatkowych. Wspólnie z wykładowcą rozliczą na przykładowej liście płac wynagrodzenia objęte „zerowym” PIT.


Uczestnicy zapoznają się ponadto ze zmianami przepisów mających wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% i podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
"Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian"
"Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany"

 

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

 


Lista płac 2019/2020 - wyższe koszty/niższy PIT, „zerowy” PIT i inne zmiany

Szkolenie odbędzie się: 18 Października 2019r.

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców (od 1.08.2019)
•    ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie)
•    ustalanie limitu zwolnienia dla nierezydentów
•    opodatkowanie nadwyżki wynagrodzenia ponad limit
•    utrata prawa do 50%-procentowych kosztów uzyskania przychodów,
•    warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 r. (oświadczenie pracownika lub zleceniobiorcy o stosowaniu zwolnienia)
•    automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia)
•    naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych
•    naliczanie odprowadzanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych
•    obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”
•    pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych
•    zerowy PIT a deklaracje i roczne zeznania podatkowe
STUDIUM PRZYPADKU – omówienie na przygotowanym druku lub sporządzenie razem z Uczestnikami:
➔    oświadczenia pracownika o stosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT
➔    oświadczenia pracownika o niestosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT
➔    rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT;


2) Zmiany w sporządzaniu listy płac od 1.10.2019 i od 1.01.2020
•    obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17% (17,75%)
•    podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy
•    skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku
•    naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców w okresie przejściowym i od nowego roku
STUDIUM PRZYPADKU:
-   rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy w okresie przejściowym od 1.10.2019 do 31.12.2019,
-    rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku;


3) Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.01.2020
•    u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego
•    definicja dodatku za staż
•    wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego
•    negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi)
STUDIUM PRZYPADKU:
-    przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż;


4) Obliczanie odpisów na ZFŚS w 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu odpisu od 1.08.2019
•    wysokość odpisów w 2019 – obowiązującego do końca lipca 2019 i od początku sierpnia 2019
•    obliczenie średniego odpisu w 2019 roku dla każdej kategorii zatrudnionych
•    ustalenie średniorocznego stanu zatrudnienia i korekty wynikającej z najnowszych zmian przepisów
•    przekazanie drugiej raty odpisów do końca października 2019
STUDIUM PRZYPADKU:
-   przykładowe obliczenie odpisów za 2019 rok i dokonanie korekty w związku ze zmianą przepisów


6) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
•    zmiany w egzekucji z umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych od  1.01.2019 (omówienie stanowiska resortu sprawiedliwości z grudnia 2018)
•    objęcie potrąceniami diet z tytułu delegacji służbowej od 11.01.2019
•    ostrzejsze grzywny dla niesubordynowanych pracodawców
•    kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019
•    podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych
•    podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla pracowników i zleceniobiorców objętych zerowym PIT
STUDIUM PRZYPADKU:
-   przykłady dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za zlecenie;


7) Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń, m.in.
•    pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich
•    zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych
•    świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac
•    obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały SN z 2.02.3016; III UZP 18/15)
•    wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 października 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka