Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 z uwzględnieniem RODO i zmian podatkowych

29
Lipca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Lipca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 - z uwzględnieniem RODO i zmian podatkowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z najnowszymi zmianami, które zaszły w ustawie o ZFŚS od 1.01.2018 r. oraz planowanymi, w związku z wdrożeniem RODO

Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób praktyczny. Akcentuje zwłaszcza najnowsze zmiany, które zaszły w ustawie o ZFŚS od 1.01.2018 r. oraz planowane, w związku z wdrożeniem RODO (zakres wymaganych danych osobowych od osób ubiegających się o świadczenie socjalne). Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy. Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Szkolenie ma formę warsztatów. Zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


 


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 z uwzględnieniem RODO i zmian podatkowych

Szkolenie odbędzie się: 29 Lipca 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Omówienie zasad tworzenia ZFŚS

 • obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,
 • duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników
 • coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia;

2) Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
 • dofinansowanie obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 • pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych obowiązujących od 25.05.2018 r. zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian
 • katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 • odmrożenie odpisów socjalnych w 2019 r. i nowa podstawa ich wymiaru
 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z ZFŚS i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • paczki dla dzieci
 • karnety do klubu fitness
 • zapomogi
 • wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS;

7) Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z ZFŚS
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • procedura starań o świadczenia socjalne

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS;

8) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS - w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg PIT od 1.01.2018 r.

 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • ulgi z tytułu zapomóg;

9) Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów

 • zmiana układu zbiorowego pracy
 • modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez zoz
 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
 • pełne czy ograniczone potrącenia
 • współpraca z organem egzekucyjnym.

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Lipca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 lipca 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka