Szkolenie  Transport

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców.

30
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Sierpnia 2017
Cena: 676 zł netto (831,48 zł brutto)

Organizator

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców w transporcie drogowym i przewozach na potrzeby własne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Prawidłowe analizowanie zapisów aktywności kierowców i ich rozliczenie nawet doświadczonym osobom przysparza licznych problemów. Utrudnieniem jest nie tylko duża liczba norm regulujących tą tematykę, ale przede wszystkim ciągłe zmiany przepisów i orzecznictwa. Na szkoleniu zaprezentujemy najnowsze zmiany w przepisach prawnych oraz przedstawimy aktualną linię orzeczniczą organów kontrolnych. Omówimy przepisy wprowadzone w 2016r. dotyczące wykresówek, kart kierowców i tachografów, podpowiemy również jak prawidłowo powadzić dokumentację czasu pracy kierowcy w aspekcie przepisów krajowych i najnowszych wytycznych europejskich

Uczestnicy szkolenia uzyskają lub usystematyzują swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych jak też ich praktycznego zastosowania. Zaprezentowane zostaną obowiązujące uregulowania prawne dotyczące kierowców jeżdżących po kraju i na terenie UE.

Przedstawimy także zagadnienia dotyczące praktyki stosowanej przez Inspekcję Transportu Drogowego i podpowiemy jak ustrzec się wysokich kar.

Dodatkowo przedstawimy uregulowania prawne z zakresu rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz na samozatrudnieniu.

CEL SZKOLENIA:

Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy kierowców

Poznanie najczęstszych błędów związanych z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz obsługą urządzeń kontrolno – pomiarowych

Przygotowanie się do kontroli ITD i PIP

Pozyskanie praktycznej wiedzy w najbardziej problematycznych zagadnieniach

Poznanie zasad odpowiedzialności oraz przepisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność za naruszenia czasu pracy kierowców

Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem.

Przygotowanie do kontroli służb w kraju i za granicą.

METODYKA SZKOLENIA:

Forma warsztatowa uzupełniona prezentacją multimedialną z praktycznymi przykładami 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie tablet.

 


Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców.

Szkolenie odbędzie się: 30 Sierpnia 2017r.

- właściciele i kadra zarządzająca w firmach transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne   

- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

- dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 

- personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe) 

Program

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w orzecznictwie i przepisach regulujących problematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów.

Część I Analiza czasu pracy kierowców  

1. Regulacje prawne w zakresie rejestracji aktywności kierowców
2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców
3. Tachografy inteligentne, obowiązek instalacji tachografu nowej generacji
4. Zasady użytkowania tachografów według przepisów rozp. 165/2014 obowiązujących od 2016r.:

  •  legalizacja tachografu i inne elementy wymagane podczas kontroli drogowych
  • prawidłowe używanie wykresówek i kart kierowców  
  • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach
  • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców
  • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych GITD
5. Obowiązek wystawiania urlopówek według aktualnych przepisów
6. Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędy firm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach 
 
Część II Czas jazdy, przerw i odpoczynki kierowcy w aspekcie najnowszych wytycznych Europejskich
 
1. Rozporządzenie 561/2006r, wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
2. Dzienny okres prowadzenia pojazdu
3. Przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
4. Odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
5. Okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe
6. Praca w załodze wieloosobowej
7. Odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
8. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane (granica, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy). 
 
Część III Rozlicznie czasu pracy kierowców
 
1. Dokumenty i oświadczenia, które musi podpisać kierowca po przyjęciu do pracy oraz w trakcie jej trwania
2. Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe
3. Czas pracy/dyżur kierowcy 
4. Systemy czasu pracy kierowcy
5. Praca w godzinach nadliczbowych
6. Rozliczanie delegacji i ryczałtów za noclegi, problem rozliczenia noclegu w kabinie
7. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia
8. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
9. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
10. Czy urlopówki są jeszcze ważne? Jak prawidłowo udokumentować dni wolne kierowcy? 
11. Wyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty, odpowiedzialność, błędy kierowców, jak uniknąć wysokich kar
12. Rozliczanie kierowcy na podstawie umowie cywilnoprawnej oraz na własnej działalności gospodarczej
 
Część IV Uprawnienia służb kontrolnych oraz odpowiedzialność za naruszenia norm czasu pracy kierowców  
                                                                                
1. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego
2. Dokumentowanie kontroli drogowej, skutki dla kontrolowanego
3. Odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców
4. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych?
5. Wyłączenie odpowiedzialności firmy za naruszenia kierowcy 
6. Organizacja i nadzór nad pracą kierowcy
 
Podsumowanie szkolenia, dyskusja indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenia 
 


 


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Sierpnia 2017
Cena: 676 zł netto (831,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 676 zł + 23% VAT, Każdy uczestnik otrzyma w prezencie tablet.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka