Szkolenie  Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.

30
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Czerwca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyczne aspekty zmian Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r., wdrażająca dyrektywy unijne (2014/24/E i 2014/25/UE), wprowadza wiele nowych regulacji istotnych dla udzielania zamówień publicznych. Nowelizowane przepisy dokonują zmian mających wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. Dotyczy to w szczególności publikacji ogłoszeń, udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezmiernie istotne są ponadto nowe reguły potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nowe podejście do kryteriów oceny ofert,  a także szeroki obszar aneksowania umów. Nowe przepisy powinien potrafić prawidłowo zastosować w praktyce każdy zamawiający.

Cel szkolenia: Zapoznanie się z możliwościami, ułatwienia i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie nowych rozwiązań.

Biorąc udział w szkoleniu każdy uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania w praktyce. Zamawiający – przede wszystkim kiedy może nie stosować ustawy, jak wg nowych zasad prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne i na co zwrócić szczególną uwagę. 

 


Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 30 Czerwca 2016r.

Szkolenie skierowane jest zarówno do zamawiających, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, sądów, służb kontrolnych.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
I.            Ogłoszenia o zamówieniach – nowe regulacje
 
1.   Rodzaje ogłoszeń
 
2.   Miejsce, forma i kolejność publikacji
 
3.   Zmiana ogłoszenia
 
II.           Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
1.   Zmiany w treści obligatoryjnej i fakultatywnej
 
2.   Nowe zasady udostępniania
 
3.   Szczególne wymagania dotyczące podziału zamówienia na części
 
III.         Opis przedmiotu zamówienia
 
1.   Opis funkcjonalny
 
2.   Używanie nazw własnych i zasady wykazywania równoważności
 
3.   Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
 
IV.          Tryby udzielania zamówienia:
 
1.   Modyfikacje, nowości i ułatwienia
 
2.   Umowy ramowe według nowych zasad
 
V.           Warunki udziału w postępowaniu
 
1.   Rodzaje warunków
 
2.   Szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego
 
3.   Szczególne wymagania wobec konsorcjum wykonawców
 
4.   Zaostrzenie reguł polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  
 
VI.         Dokumenty żądane od wykonawcy
 
1.   Oświadczenie własne wykonawcy i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – moment złożenia, termin potwierdzenia
 
2.   Zmienione reguły żądania dokumentów od wykonawców i ich uzupełniania
 
VII.        Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:
 
1.   Przesłanki obligatoryjne
 
2.   Rozbudowane przesłanki fakultatywne
 
3.   Ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia
 
VIII.     Nowe podejście w ocenie ofert:
 
1.   Odwrócona kolejność czynności w toku oceny ofert
 
2.   Kryteria oceny ofert – ograniczenia w stosowaniu ceny
 
3.   Kryterium kosztowe oraz kryterium „personelu” wykonawcy
 
4.   Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
 
IX.          Umowy:
 
1.   Rewolucja w zasadach zmiany (aneksowania) umowy – okoliczności
 
2.   Przesłanki ustawowe rozwiązania umowy


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Czerwca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 27 czerwca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka