Szkolenie  Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.

18
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Sierpnia 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyczne aspekty zmian Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r., wdrażająca dyrektywy unijne (2014/24/E i 2014/25/UE), wprowadza wiele nowych regulacji istotnych dla udzielania zamówień publicznych. Nowelizowane przepisy dokonują zmian mających wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. Dotyczy to w szczególności publikacji ogłoszeń, udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezmiernie istotne są ponadto nowe reguły potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nowe podejście do kryteriów oceny ofert,  a także szeroki obszar aneksowania umów. Nowe przepisy powinien potrafić prawidłowo zastosować w praktyce każdy zamawiający.

Cel szkolenia: Zapoznanie się z możliwościami, ułatwienia i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie nowych rozwiązań.

Biorąc udział w szkoleniu każdy uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania w praktyce. Zamawiający – przede wszystkim kiedy może nie stosować ustawy, jak wg nowych zasad prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne i na co zwrócić szczególną uwagę. 

 


Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 18 Sierpnia 2016r.

Szkolenie skierowane jest zarówno do zamawiających, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, sądów, służb kontrolnych.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r.
 
I. Ogłoszenia o zamówieniach – nowe regulacje 
1. Miejsce, forma i kolejność publikacji
2. Nowe formularze ogłoszeń krajowych i unijnych – treść i praktyka sporządzania
3. Zmiana ogłoszenia – zasady i konsekwencje
 
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Nowe zasady udostępniania 
2. Zmiany w treści obligatoryjnej i fakultatywnej 
3. Szczególne wymagania dotyczące podziału zamówienia na części
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Opis funkcjonalny
2. Używanie nazw własnych i zasady wykazywania równoważności
3. Wypełnienie obowiązku określenia wymagań zatrudnienia na umowę o pracę
 
IV. Tryby udzielania zamówienia:
1. Modyfikacje, nowości i ułatwienia
2. Umowy ramowe według nowych zasad
 
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Rodzaje warunków, w tym szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego oraz konsorcjum wykonawców
2. Weryfikacja spełniania warunków przez wykonawcę, w tym w świetle zaostrzonych reguł polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  
 
VI. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy świetle ustawy i nowego rozporządzenia 
1. Oświadczenie własne wykonawcy i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – moment złożenia, aktualność
2. Nowe rodzaje dokumentów i forma ich składania
3. Zmienione reguły żądania dokumentów od wykonawców i ich uzupełniania
 
VII. Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:
1. Przesłanki obligatoryjne oraz rozbudowane przesłanki fakultatywne 
2. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia 
3. Obowiązek zawiadomienia o wykluczeniu – termin, treść, uzasadnienie
 
VIII. Nowe podejście w ocenie ofert:
1. Odwrócona kolejność czynności w toku oceny ofert
2. Kryteria oceny ofert – ograniczenia w stosowaniu ceny, praktyczne przykłady realnych pozacenowych kryteriów
3. Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu 
4. Obowiązki informacyjne o czynnościach zamawiającego – termin, treść
 
IX. Umowy:
1. Okoliczności uzasadniające zmiany (aneksowanie) umowy – przykłady zastosowania 
2. Nowe okoliczności odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
 
X. Nowe zasady dokumentowania postępowania w świetle ustawy i nowego rozporządzenia – nowe wzory protokołu postępowania i zmienione zasady jego udostępniania
 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Sierpnia 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 sierpnia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka