Szkolenie  Zamówienia publiczne

Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

31
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 31 Marca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, reguł udziału w nim oraz możliwości aneksowania umów. Nowelizacja polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych powinna być wprowadzone do 18 kwietnia 2016 r. Jednak zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie nowych rozwiązań, których stosowanie  trzeba będzie rozpocząć w krótkim czasie od ogłoszenia ustawy.

Biorąc udział w szkoleniu każdy z uczestników uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania nowych przepisów w praktyce. Zamawiający – przede wszystkim jak wg nowych zasad prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne ustalając warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert oraz jakie szanse stwarzają przepisy na aneksowanie umów. Wykonawcy uzyskają natomiast umiejętność weryfikacji zasadności oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji sporządzenia oferty zgodnej z postawionymi wymogami i zwiększenia swoich szans na wygraną w przetargu.

Szkolenie będzie prowadzone z nastawieniem przełożenia teorii na praktykę i  wskazaniem, jak właściwie postępować, aby nie naruszyć nowych przepisów ustawy Pzp


Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 31 Marca 2016r.

Szkolenie skierowane jest zarówno do zamawiających, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, sądów, służb kontrolnych, jak i do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00

I.               Warunki udziału w postępowaniu

1.     Rodzaje warunków

2.     Szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego

3.     Nowe wymagania wobec konsorcjum wykonawców

4.     Poleganie przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  

5.     Zamówienia „zastrzeżone”  (promowanie kwestii społecznych) 

II.              Dokumenty żądane od wykonawcy

1.     Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma sporządzenia, przekazania, treść, cel składania itp.

2.     Rodzaje dokumentów oraz zmienione reguły ich składania i uzupełniania

3.     Zatrzymanie wadium – kiedy możliwe i jak się przed tym ochronić

III.             Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców

1.     Przesłanki obligatoryjne

2.     Rozbudowane przesłanki fakultatywne

3.     Ograniczenia czasowe w wykluczeniu

4.     Procedura tzw. samooczyszczenia przez wykonawcę (self-cleaning)

IV.            Kryteria oceny ofert:

1.     Związek z przedmiotem zamówienia, w tym jego zasięg

2.     Ograniczenie w stosowaniu wyłącznie kryterium ceny:

- podmiotowe (krąg zamawiających ),

- przedmiotowe (rodzaj zamówień)

- wagowe (znaczenie)

               3.    Kryterium kosztów

               4.  „Realne” kryteria pozacenowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy

                V.           Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu:

              1.   Przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny/kosztu lub ich części składowych

              2.  Treść, forma i termin wyjaśnień wykonawcy - jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu

              3.   Skutki braku wyjaśnień, ich nieprecyzyjności dla wykonawcy

              4.   Czy i kiedy wyjaśnienia dotyczące ceny/kosztu wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa

                VI.         Umowy:

             1.   Rewolucja w zasadach zmiany (aneksowania) umowy

             2.   Przesłanki ustawowe rozwiązania umowy

             3.   Zmiany istotne umowy a wymóg nowego postępowania 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 31 Marca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 marca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenia VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka