Szkolenie  Zamówienia publiczne

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne

27
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Listopada 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia: Biorąc udział w warsztatach każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności postawionych wobec niego oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.


Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne

Szkolenie odbędzie się: 27 Listopada 2017r.

Opis grupy docelowej: Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne
 
 
I.   Zasady dostępu do SIWZ i jej zmiany oraz zadawanie pytań do SIWZ
 
1.   Miejsce i termin udostępnienia SIWZ
 
2.   Na co zwrócić uwagę w SIWZ przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o zamówienie
 
3.   Kiedy i w jakiej formie można prosić o wyjaśnienia treści SIWZ
 
 
II.   Uprawnienia wykonawców oraz ograniczenia przy składaniu ofert
 
1.    Ile czasu powinien mieć zapewnione wykonawca na złożenie ofert m.in. w przypadku wyznaczenia wizji lokalnej
 
2.    Dogodniejsze reguły liczenia terminów na wykonanie czynności, w tym zadawanie pytań do SIWZ
 
3.    Czy wykonawca może domagać się dopuszczenia składania oferty na części zamówienia
 
 
III.  Czy i jakie warunki udziału w postępowaniu musi spełnić wykonawca
 
1.    Kiedy wykonawca zakwestionować warunki udziału jako nieproporcjonalne i niezwiązane z przedmiotem zamówienia
 
2.    Jak interpretować określenie warunków - studium przypadku, czy „przecinek ma znaczenie”?
 
3.    Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców
 
4.    Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich
 
5.    Kiedy i na jakich warunkach wykonawca może korzystać z podwykonawców
 
 
IV.   Przesłanki wykluczenia wykonawców
 
1.    Kiedy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)
 
2.    Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
 
3.    Jak skutecznie wykonawca może dokonać tzw. samooczyszczenia (self-cleaning) - przykłady z praktyki i orzecznictwa
 
4.    Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - problemy praktyki
 
 
V.    Obowiązki dokumentacyjne wykonawcy
 
1.    Oświadczenie „własne” wykonawcy do progów unijnych – czy zawsze należy je złożyć, jaka powinna być jego treść i czym jest uwarunkowana
 
2.    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne wskazówki jak krok po kroku prawidłowo wypełnić JEDZ, na co zwrócić uwagę, jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ
 
3.    Nowe rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz forma ich składania i uzupełniania - termin składania, aktualność, „problem antydatowania” przy uzupełnianiu, podpisu
 
4.    Kiedy wykonawca składa dokumenty a kiedy może od tego odstąpić
 
 
VI.   Rażąco niska cena/koszt
 
1.    Jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu aby nie narazić się na odrzucenie oferty – praktyczne wskazówki co do treści, formy i terminu wyjaśnień wykonawcy
 
2.    Uprawnienie zamawiającego do żądania wyjaśnienia istotnych części składowych ceny
 
 
VII.  Składanie ofert i ich ocena
 
1.    W jakiej formie należy złożyć ofertę
 
2.    Kiedy oferta podlega odrzuceniu
 
3.    Kiedy i jak wykonawca powinien zostać zawiadomiony o czynnościach zamawiającego
 
 
VIII. Jak wykonawca może podważyć decyzje zamawiającego
 
1.   Odwołanie – zakres zaskarżania przez wykonawcę, termin i forma
 
2.   Kiedy wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania i jak formułować zarzuty
 
3.   Strategia działania, gdy zamawiający uwzględni w części odwołanie - reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego
 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Listopada 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 listopada 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka